دوره و شماره: دوره 16، شماره 31، بهمن 1394، صفحه 1-260 

مقاله پژوهشی

بررسی برخی از مؤلفه‌های پیچیدگی نحوی در پاره‌ای از ادبیات منثورکودک و نوجوان

صفحه 9-36

آزاده یزدانی زاده؛ مهرزاد منصوری؛ جلال رحیمیان


بررسی پیشینه نمادین تمثیل «مرد در چاه»

صفحه 163-202

طیّبه گلستانی؛ احمد امیری خراسانی