نمایة قصّه‌های پیامبران بر اساس نظریة تودوروف (نمونه: قصّة کودکی موسی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indexing Prophet’s Stories Based on Todorov’s Theory: The Case of the Moses Childhood’s Story

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nasiri 1
  • Mohammad Gholamrezaei 2
  • Maryam Moshrafolmolk 3
1 phD student of Shahid Beheshti University
2 Professor of Shahid Beheshti University
3 Associate of Shahid Beheshti U niversity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophets’ stories
  • Ancient Persian exegeses
  • Indexing
  • Moses Childhood’s story