بررسی شگردهای برجسته سازی زبان در قصاید خاقانی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Language Magnification Techniques in Khaghani Odes

نویسندگان [English]

  • Sokrollah Pouralkhas 1
  • Reza Abbasi 2
1 Associate of Mohaghegh Ardebili University
2 phD student of Mihaghegh Ardebili University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prominence
  • khaghani
  • language
  • Norm’s deviation
  • Odes