دوره و شماره: دوره 20، شماره 43، اسفند 1398، صفحه 9-244 (زمستان 1398) 

مقاله پژوهشی

نقد روش‌شناختی 16 مقاله در حوزۀ ادبیّات و سینما

صفحه 9-42

هاله کیانی بارفروشی؛ قدسیه رضوانیان


پژوهشی در زندگانی، آثار و اندیشۀ جمالی تبریزی

صفحه 69-102

روح اله خادمی؛ محمدکاظم کهدویی؛ مهدی ملک ثابت


بررسی جایگاه زن و بحران خانواده در داستان معاصر براساس دو رمان فمینیستی فارسی

صفحه 103-130

مریم مقدمی؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ نجمه دری؛ حسن ذوالفقاری