دوره و شماره: دوره 17، شماره 33، اسفند 1395، صفحه 1-333 

مقاله پژوهشی

نقد خاقانی پژوهی در تذکره های فارسی

صفحه 9-61

محیا ستوده نیا؛ مهدی نیک منش


گزارنده، راوی، شاعر: کلیدی برای حل مسألۀ منابع شاهنامه

صفحه 63-95

سید علی محمودی لاهیجانی؛ محمد فشارکی؛ محبوبه خراسانی


زبان محوری و نقش آن در نوآوری‌های شعر سپید و شعر حجم

صفحه 275-304

حمید جعفری قریه علی؛ نرگس باقری ملاحسنعلی؛ الهه جعفری هرفته