دوره و شماره: دوره 17، شماره 32، فروردین 1395 
رشیدالدّین میبدی؛ اهل حدیث یا اشعری؟

صفحه 47-76

مریم شیرانی؛ محسن محمدی فشارکی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


بررسی نوع روایی داراب‌نامۀ بیغمی

صفحه 139-165

محمدرضا صرفی؛ خدیجه رحیمی صادق


ارتباط های غیر کلامی در روایتهای تاریخ بیهقی

صفحه 201-231

مریم محمودی؛ اللهیار افراخته؛ کرامت نامجو