مدیریت آب در مناطق خشک (CSDE) - فرایند پذیرش مقالات