برای دریافت فرمت انتشار مقاله (قالب بندی) کلیک نمایید.

 

* مقالات نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی به صورت رایگان (OpenAccess) از سایت نشریه قابل دریافت است.

 

** نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی  تابع قوانین بین المللی (Copyright) است؛ بنابراین، درصورت استفاده از مقالات این نشریه، استناد به نام نشریه و شماره آن و نیز نام مؤلف یا مؤلفین ضروری است.

 

 *** خواهشمند است نویسندگان محترم، مقالات ارسالی خود را مطابق با «راهنمای نویسندگان» تنظیم نمایند.

*** دریافت فرم های تعهد نویسندگان و تعارض منافع از سامانه و تکمیل و ارسال آن الزامی است.

 

 

کشور محل چاپ: ایران

ناشر: دانشگاه یزد

قابل دسترسی از: sid.ir, noormagz.ir, magiran.com, civilica.com, srlst.com

ترتیب انتشار: فصلنامه

زبان مجلّه: فارسی(چکیده و منابع انگلیسی)

حوزه تخصصی: زبان و ادبیّات فارسی

نوع مجلّه: علمی

ضریب تأثیر: 0.029

نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور

زمان داوری: حداقل 9 هفته

رایانامه: kavoshnameh@yazd.ac.ir

درصد پذیرش مقالات: 15%

 

 

شماره جاری: دوره 21، شماره 45، تابستان 1399، صفحه 9-250 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل مصیبت‌نامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ «بازی» از دیدگاه باختین

صفحه 9-42

عطیه مشاهری فرد؛ حسین علی قبادی؛ مریم حسینی؛ علیرضا نیکویی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان