اصول اخلاقی انتشار مقاله

هیأت تحریر یه و هیأت اجرایی کاوش نامه زبان و ادبیات فارسیی بر اساس منشور اخلاقی ،تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا پذیرش مقالات با رعایت کامل اصول اخلاق علمی ،رعایت اصل بیطرفی ،دارا بودن استانداردهای پژوهشی مقالات ،انتشار موضوعات مفید،تازه و قابل استتفاده جامعة ادبی ایران ،ارزش نهادن به فعالیت های پژوهش فردی و گروهی ،رعایت حقوق مادی و معنوی ذی نفعان مقالات اعم از نویسندگان،مشاوران علمی،نویسندگان همکار،نیز رعایت اهداف کلی دانشگاه یزد در عرصه تولید دانش و انعکاس دستاوردهای پژوهشی فعالیت نمایند.

بدین منظور در چندین مرحله مقالات مورد بررسی قرار می گیرد :در گزارش اولیه معیارهای لازم پژوهشی برای ارسال به داوری از طریق داور متخصص موضوع ،بررسی می گردد. در صورت عدم معیارهای لازم ،مقاله از چرخه یررسی خارج می شود تا هزینه داوری به مجله و نویسنده تحمیل نشود. به منظور تسریع در روند داوری ،مقاله به سه داور ارسال می گردد وهنگامی که دو نظر یکسان دریافت شد مقاله در هیات تحریریه بررسی می شود.

در بررسی اولیه اگر موضوع مقاله تکراری باشد یا در همایش ها و سخنرانی ها ارائه شده باشد،بلافاصله به نویسنده(گان)اعلام ومقاله ازچرخه بررسی خارج می گردد.

ملاک پذیرش مقالات تایید داوران متخصص است ودر پذیرش وزمان چاپ مقاله هیچگونه ملاحظات خاصی مدّنظر نیست.

در صورت محرز شدن خلاف از سوی نویسندگان یعنی ارسال همزمان به چند مجله ،خدای ناکرده سرقت ادبی و نظایر آن ،علاوه بر عدم پذیرش مقاله ،نام نویسنده خاطی در لیست سیاه قرار می گیرد وتا سه شماره مقاله های نویسنده خاطی بررسی نخواهد شد. سایر اصول اخلاقی نشریه به شرح زیراست:

-رعایت حقوق مادی و معنوی نویسندگان

-جلوگیری از بروز تضاد منافع در روند داوری و تئوجه به هرگونه ارتباط شخصی ،تجاری و دانشگاهی

-انتشار شفاف گزارش عملکرد علمی

-توجه به تجربه والتزام اخلاقی داوران

-تعیین داوران با تکیه بر خردجمعی اعضای هیات تحریریه وبر اساس نظر داور متخصص موضوع 

-رعایت محرمانه بودن و رازداری در خصوص نویسندگان و داوران و محتوای نوشته های آنان

-پایبندی به اصل بی طرفی و انصاف