بررسی پژوهش‌های عطّارشناسی در حوزه مقالات (‌1370 تا 1397)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد واحد بناب

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 هیئت علمی دانشگاه آزاد بناب

10.29252/kavosh.2020.1958

چکیده

در این مقاله، پژوهش­های عطّارشناسی در حوزۀ مقالات از سال­ 1370 تا پایان سال 1397 بررسی شده است. هدف پژوهش بررسی کمیّتوکیفیّتپژوهش­هایعطّارشناسی در مجلات علمی پژوهشی است، پژوهش­ها در سه مؤلّفة سیر تاریخی، رویکرد به آثار عطّار و محورهای موضوعی به بحث گذاشته شده. در این زمینه، طی این سال­ها تعداد 280 مقاله در 45 مجلۀ علمی پژوهشی چاپ شده است، تعداد 452 نویسنده از 88 دانشگاه ملی، آزاد، پیام نور و غیر دانشگاهی در نگارش مقالات مشارکت داشته­اند.
حاصل پژوهش، بیانگر رشد عطّارپژوهی در دهۀ هشتاد و نود است، از آثار عطّار، منطق­الطیر در صدر پژوهش­ها قرار دارد، موضوع­های «بررسی محتوایی آثار»، «تحلیل آثار عطّار براساس نظریه­های ادبی»، «تحلیل ساختاری و زبانی و بلاغی عطّار»، «بررسی تطبیقی» و «نقد آثار و اندیشه» محورهای اصلی موضوع عطّارپژوهی در این سال­ها هستند. از نیمۀ دوم دهۀ هشتاد به بعد،  تحولات در تحلیل محتوایی ایجاد شده، نگرش­ها به محتوای شعر عطّار تغییر کرده و حتی اندیشه­هایش نیز نقد شده است. تحول اساسی پژوهش­ها، توجه به بررسی تطبیقی آثار عطّار با آثار بین المللی و تحلیل آثار وی براساس نظریه­های ادبی است که از دهۀ هشتاد تاکنون در حال افزایش است، ولی در زمینۀ بررسی زبان­شناسی و بلاغت، پژوهش­های اندکی دیده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Attar Research in the article from the 1991 to 2018

نویسندگان [English]

 • mehdi asemi 1
 • Nasser Alizadeh 2
 • Arash Moshfeghi 3
1 Bonab Islamic Azad University
2 Professor of Shahid Madani University
3 Assistant Professor Bonab Islamic Azad University
چکیده [English]

in this article, have been studied researches published about Attar  in the field of articles, from 1991 to the end of 2019 . The aim of this study is to investigate the quantity and quality of research about Attar in scientific research journals. The researches have been studied in three components of historical course, approach to Attar's works and thematic axes. During these years, 280 articles have been published in 45 scientific research journals. 452 authors from 88 national University, Azad University, Payame Noor University, and non-academic universities have contributed to the writing of articles. The result of the research shows the growth of researches published about Attar  in the eighties and nineties. Among Attar's works, Mantiq al-Tair is at the forefront of research. he topics of "Content study of works", "Analysis of Attar's works based on literary theories", "Structural and linguistic and rhetorical analysis of Attar", "Comparative study" and "Critique of works and thought" are the main topics of Attar's research in these years. Since the mid-eighties, there have been changes in content analysis, attitudes toward the content of Attar's poetry have changed, and even his thoughts have been criticized. The main evolution of research is to pay attention to the comparative study of Attar's works with international works and to analyze his works based on literary theories, which has been increasing since the eighties ut there is little research on linguistics and rhetoric.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attar
 • Anthology
 • historical study
 • Thematic Study
الف) کتاب­ها
 1. زرین­کوب، عبدالحسین (1380)، صدای بال سیمرغ(درباره­ زندگی و اندیشه­ عطّار)، تهران: سخن.
 2. عطّار، شیخ فریدالدین محمّدبن ابراهیم (1385)، منطق­الطیر، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمّدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
 3. عطّار، شیخ فریدالدین محمّد بن ابراهیم (1386)،مختارنامه، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمّدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
 4. کریمیان، نادر(1374)، کتاب شناسی عطّار نیشابوری، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
 5. میرانصاری، علی(1374)، کتابشناسی عطّارنیشابوری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 
 
 
ب)مقالات
 1. امن خانی،عیسی و منا علی مددی (1395)، «منطق­الطیر عطّار: چند صدایی یا هم صدایی(نگاهی به تقدیر تراژیک نظریه­های ادبی در ایران: مطالعة موردی منطق مکالمه باختین)»، مجله تاریخ ادبیّات، شمارۀ 3(پیاپی77) : 38 ـ 56.
 2. کلود کریر، ژان و پیتر بروک (1379)، «منطق­الطیر عطّار نیشابوری»، ترجمة­ داریوش مؤدبیان، نشریه هنر، ش49: 64 ـ 76.
 3. کمپانی زارع، مجتبی(1393) «عطّارپژوهی شفیعی کدکنی سیری در مجموعه آثار عطّار نیشابوری به کوشش دکتر شفیعی کدکنی»، نشریه دین، ش 198: 32 ـ 35.
 
ج)منابع اینترنتی
 1. سایت معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون نشریات علمی کشور https://rppc.msrt.ir
 2. سایت سامانه رتبه­بندی نشریات علمی http://journals.msrt.ir
 3. سایت جهاد دانشگاهی http://www.sid.ir/fa/journal
 4. سایت نورمگز https://www.noormags.ir
 5. سایت علوم انسانی http://ensani.ir
 6. سایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://www.isc.gov.ir
 7. سایت مگ ایرانhttp://www.magiran.com
 8. سایت مجله جستارهای ادبی (ادبیّات و علوم انسانی سابق) دانشگاه فردوسی مشهد https://jls.um.ac.ir
 9. سایت مجله زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز (http://perlit.tabrizu.ac.ir)