دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، اسفند 1389، صفحه 9-248