دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، مهر 1393 
بررسی کهن الگوی سایه در شاهنامه *

صفحه 77-102

اشرف خسروی؛ محمود براتی؛ سیده مریم روضاتیان


آفرینش طنز و مطایبه در کلیله و دمنه*

صفحه 167-200

نجمه حسینی سروری؛ یحیی طالبیان


تأثیر شعر شعرا بر اشعار جلال الدین حافظ سعد تبریزی

صفحه 369-394

مژده حاج احمدی پور رفسنجانی؛ محسن پور مختار