همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

آرزو پوریزدان پناه کرمانی

ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

pooryazdanpanah@yazd.ac.ir
31232934