دوره و شماره: دوره 21، شماره 46، پاییز 1399، صفحه 9-0 

مقاله پژوهشی

1. وصف در خداوندنامه صبای کاشانی

صفحه 9-33

زهرا کریم زاده؛ کاظم مهتدیانی؛ محمدکاظم کهدویی