دوره و شماره: دوره 21، شماره 44، بهار 1399، صفحه 9-263 
3. بررسی اندیشۀ مادّی گرایی در شعر احمد شاملو

صفحه 87-116

محمد جواد صادقی نقدعلی؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری