بازنویسی خلاق یا ساده؟ (بررسی داستان‌های بازنویسی شده ویس و رامین، خسرو و شیرین و لیلی و مجنون)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهرکرد. ایران.

10.29252/kavosh.2020.12932.2664

چکیده

بازنویسی متون کهن ادبی برای مخاطب کودک و نوجوان یکی از دغدغه‌های نویسندگان این حوزه است. بازنویسی خلاق و مناسب متون کهن باعث ترغیب مخاطب به خوانش متن اصلی می‌شود، اما سوالاتی که در این زمینه قابل تامل به نظر می‌رسد این است که چه معیارهای برای بازنویسی ساده و خلاق متون وجود دارد؟ کدام یک از متون مورد بررسی در این پژوهش، خلاق و کدام یک ساده‌اند؟ هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل داستان‌های بازنویسی شده خسرو وشیرین، ویس و رامین و لیلی و مجنون از متون عاشقانه کلاسیک برای پاسخ به پرسش‌های فوق است. داستان‌های بازنویسی شده مذکور از منظر الگوهای بازنویسی ساده و خلاق بررسی و تحلیل شده‌اند. روش پژوهش به صورت تحلیل کیفی محتوای آثار داستانی و روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت اسناد کتابخانه‌ای است. مهم‌ترین الگوهای بازنویسی مورد بررسی در این پژوهش ‌عبارتند از: خلاقیت در شروع و پایان داستان‌ها، مشارکت خواننده در داستان از طریق شگرد سپید نویسی و شکاف ‌گویا، چند صدایی در متن، تقلید از پیش متن، پنهان یا آشکار بودن درون‌مایه، تعلیق، انتظار و هیجان و فضاسازی درون‌متنی. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به الگوهای فوق، از میان متون بازنویسی شده مذکور، داستان خسرو وشیرین به دلیل استفاده از شگردهای شکاف ‌گویا، فضاسازی درون‌‌متنی، چندصدایی در متن و درون‌مایه پنهان، بازنویسی خلاق و داستان‌های بازنویسی شده لیلی ومجنون و ویس ورامین، بازنویسی ساده از متن کهن هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creative or simple rewrite? (Review of Revisited Stories by Weiss & Ramin, Khosrow & Shirin, Lily & Majnoon)

نویسنده [English]

  • sajjad najafi behzadi
Persian Language and Literature, Faculty of Literature, Shahrekord University. Iran.
چکیده [English]

The rewriting of literary texts for the children and adolescent audience is one of the concerns of the authors of this field. The creative rewriting of the old texts encourages the reader to read the original text. Do these texts require creative rewriting or simple rewrite? What are the criteria for simple and creative rewrite? Which rick are the texts in this creative research and which ones are simple? The purpose of the present research is to investigate and re-write the stories of Khosrow and Shirin, Weiss and Ramin, Lilly and Majnoon from classical romantic texts. Re-written stories have been analyzed and analyzed in terms of simple and creative rewriting patterns. The method of the research is through the qualitative analysis of the content of fiction works and the method of data collection as a library document. The most important rewrite patterns discussed in this research are: creativity at the beginning and end of stories, reader participation in the story through the blur of the white paper and the split, multi-voice in the text, imitation of the pretext, hidden or apparent Being intrinsic, suspense, excitement, and excitement. The results of this study showed that, based on the above mentioned patterns, among the rewritten texts mentioned, the story of Khosrow and Shirin, due to the use of gaps, internal texture, and multiplicity in the text and hidden inside, creative rewriting and stories Rewritten Lilly and Magnon and Veis and Ramin are simply rewritten from the old text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative and simple rewriting
  • pre-text
  • Lilly and Majnoon
  • Khosrow and shirin
  • Weiss and Ramin