دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بازنویسی خلاق یا ساده؟ (بررسی داستان‌های بازنویسی شده ویس و رامین، خسرو و شیرین و لیلی و مجنون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

سجاد نجفی بهزادی


3. بررسی و تحلیل حوزۀ نفوذ طرز وحشی بافقی در شعر فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

محمود براتی؛ سید محمود ریحانی


4. شناسایی مضامین متناسب و مغایر با فرهنگ ایرانی- اسلامی درادبیات کودکان گروه سنی «ب» با استفاده از روش تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

احمد زندوانیان؛ فاطمه سادات میرحسینی نیری؛ مریم کیان


5. ضرورت تصحیح مجدد دیوان اثیراومانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

محمدرضا پاشایی؛ هادی دهقانی؛ حجت کجانی حصاری


6. بررسی معانی خطاب در ساقی‌نامه‌های نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

لیلا گلوی؛ احمد رضا کیخا فرزانه


7. وصف در خداوندنامه صبای کاشانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

کاظم مهتدیانی؛ محمدکاظم کهدویی؛ زهرا کریم زاده


8. نمود کهن‌الگوها در افسانه‌های مردم ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

سوسن جبری